Tipărire
Sprijin european pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi în România.
Vreţi să vă deschideţi o afacere în România, dar nu sunteţi persoană juridică? 
Noile programe de finanţare ale Comunităţii Europene încurajează persoanele care au ca scop deschiderea unei afaceri.
Zilele trecute, Comunitatea Europeană a lansat un nou program de finanţare pentru România. Este vorba de Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi din cadrul Axei III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”.
Cu siguranţă aceste programe sunt încurajatoare pentru românii care se află în străinătate şi îşi doresc să investească.
Obiectivele specifice ale acestui program se referă la: crearea si menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural, creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole şi crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.
Obiectivele operaţionale se referă la: crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural, încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei, încurajarea activităţilor meşteşugăreşti ori a altor activităţi tradiţionale şi reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.
Solicitanţi eligibili pot fi: micro-întreprinderile, dar şi persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi.
Activităţi eligibile în cadrul acestui program sunt investiţiile realizate atât de către micro-întreprinderile existente cât şi cele nou înfiinţate din sectoarele non-agricole, în spaţiul rural.
 
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale şi/sau necorporale din domeniul non-agricol dupa cum urmează:
a) Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect - precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);
b) Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.
În cadrul Măsurii 312 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:
a) Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.), în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase, mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
b) Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).
c). Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: servicii de croitorie, frizerie, cizmărie, servicii de conectare şi difuzare internet, servicii de mecanizare, transport, protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
Data limită de transmitere a proiectelor este 11 decembrie 2009. Singurele informaţii oficiale, corecte şi obiective despre Programele Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, derulate în România, respectiv SAPARD şi FEADR, pot fi obţinute de pe site-urile oficiale ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: www.apdrp.ro , www.madr.ro. 
  
Ovidiu Palcu - RoMedia

Accesări: 2292